Official Gazette n’ Iteka rya Ministri.

Below are the official Decrees of the Movement for Christ in Rwanda. They are written in Kinyarwanda.

AMATEGEKO

MU BURYO BWO KWEMERWA N’AMATEGEKO,

UMURYANGO WAMAMAZA KRISTO – M.P.C.R

– WEMERWA N’ITEKA RYA MINISITIRI No. 274/05 RYO KUWA 09 SEPT 1992, RIHA UBUZIMA-GATOZI UMURYANGO “MOUVEMENT POUR CHRIST AU RWANDA” – M.P.C.R -;

– N’ITEKA RYA MINISITIRU No. 009/17 RYO KUWA 19 NYAKANGA 2001, RYEMEZA UMUVUGIZI W’UMURYANGO, N’UMUVUGIZI WUNGIRIJE ;

–   N’ITEKA RYA MINISITIRI No. 68/11 du 18 NYAKANGA 2005, RYEMEZA IHINDURWA RY’AMATEGEKO Y’UMURYANGO (STATUTS) ;

–   N’ITEKA RYA MINISITIRI No. 55/11 RYO KUWA 24 AOUT 2007, RYEMEZA UMUVUGIZI W’UMURYANGO (REV. PASTEUR KANYABIGEGA SILAS), N’UMUVUGIZI WUNGIRIJE    W’UMURYANGO (Bwana NDAYISENGA ERASTE).

– IGAZET YA LETA n°14 of 05.04.2010 RYEMEZA UMUVUGIZI W’UMURYANGO (REV. PASTEUR KANYABIGEGA SILAS), N’UMUVUGIZI WUNGIRIJE    W’UMURYANGO (Bwana NDAYISENGA ERASTE).

                           Igazeti ya Leta

Movement for Christ in Rwanda