Yesu niwe Mutima wa Bibliya. Niwe Ibyanditswe Byera byose bishingiyeho. – Bibiliya Yera | Bibiliya Yera – Soma kandi wige Bibiliya

Yesu amaze kuzuka yiyeretse abigishwa be ndetse n’ abandi, yiyeretse kandi n’ abigishwa bari mu nzira ijya Emawusi. Amagambo avuga kuri iyi nkuru ya Emawusi aboneka muri Luka 24:13-35, nkuko byanditse hano munsi:
— Read on bibiliya.com/yesu-niwe-mutima-wa-bibliya-niwe-ibyanditswe-byera-byose-bishingiyeho/